Rezervirajte

Obrada osobnih podataka fizičkih osoba putem videonadzora

Na temelju Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018, dalje u tekstu: Zakon), Zagrebački holding d.o.o. usvojio je smjernice za uspostavu sukladnosti s Uredbom u vidu Politike sustava upravljanja osobnim podacima.
 
Uredba utvrđuju pravila povezana sa zaštitom Ispitanika (fizička osoba) u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, štite se temeljna prava i slobode Ispitanika, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

 
Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
Voditelj obrade:                      
Zagrebački holding d.o.o.        
Ulica Grada Vukovara 41      
10 000 Zagreb                
Tel.: +385 (1) 6420 000      
E-mail: info@zgh.hr            
Službenik za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
Tel.: +385 (1) 6420 000
E-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr

U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Vladimir Nazor je organizacijska jedinica voditelja obrade.

Kontakt podaci podružnice

Maksimirska 51,
10000 Zagreb
Tel: 01 6421 900,
       01 6421 907
E-mail: nazor@zgh.hr

Osobne podatke Ispitanika obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u posebne, izričite i zakonite svrhe, vodeći brigu o obradi onih podataka koji su nužni u odnosu na svrhu obrade, točnosti tih podataka i njihovom razdoblju pohrane. Te podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE:

Videonadzor se provodi zbog zaštite sigurnosti radnika i drugih osoba, objekata, uređaja, opreme i druge imovine Društva.Videonadzor se koristi i kao sredstvo zaštite na radu, radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.
 
Videonadzor se može koristiti kod rekonstrukcije događaja, odnosno okolnosti koje su prethodile nastupanju izvanrednog slučaja.

Podredno, videonadzor se može koristiti za potrebe kontrole dolaska i odlaska radnika na posao, a naročito u slučaju sumnje na zlouporabu sustava evidencije radnog vremena.

Videonadzor se koristi i u svrhu zaštite korisnika usluga voditelja obrade i svih drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu u prostoru pod kontrolom voditelja obrade, kao i njihove imovine.

Svaka obrada osobnih podataka dobivenih putem videonadzora smatra se valjanom u slučaju da je svrha obrade bila nužna i opravdana prema prije navedenom, ukoliko ne prevladavaju interesi Ispitanika (fizička osoba) koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Snimke videonadza mogu se isključivo koristiti u svrhe koje su prije navedene.

Pravna osnova za obradu je legitimni interes voditelja obrade sukladno odredbi čl. 6.1. (f) Uredbe - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode Ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je Ispitanik dijete. Legitimni interes voditelja obrade je osigurati zaštitu osoba i imovine.

Voditelj obrade koristi videonadzor sukladno Uredbi, Zakonu, Zakonu o radu, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o privatnoj zaštiti  te drugim aktima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka i sustava tehničke zaštite koji se odnosi na videonadzor.

KATEGORIJE ISPITANIKA I PROSTOR OBUHVAĆEN VIDEONADZOROM:

Ispitanici obuhvaćeni videonadzorom su sve osobe koje se nađu u prostoru pod videonadzorom (posjetitelji, poslovni partneri, korisnici usluga, zaposlenici i dr.).
 
Videonadzorom mogu biti obuhvaćene  prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina objekta ili samo dio navedenih prostora i površina.
 
U posebnim slučajevima, sukladno zakonskim propisima koji reguliraju to područje, videonadzorom mogu biti obuhvaćena i radna mjesta zaposlenika voditelja obrade.
 
Videonadzor radnih prostorija ne obuhvaća prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje te se ne koristi za praćenje učinkovitosti zaposlenika voditelja obrade.
 
Videonadzor ne koristi visokotehnološke sustave za prepoznavanje lica, sustave za indeksiranje i praćenje osoba i sl.
 
Ispitanicima se posebno ističe kako videonadzorom nisu obuhvaćene termalne kamere za mjerenje temperature jer iste ne obuhvaćaju stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane, nego samo mjeri tjelesnu temperaturu. Također, videonadzorom nije obuhvaćen audio nadzor (nema snimanja zvukova ili govora Ispitanika).

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I IZRADA PROFILA:

Nema.

 

OBAVIJEST ISPITANICIMA O USPOSTAVLJENOM VIDEONADZORU:

Na svim prostorima voditelja obrade na kojima je uspostavljen videonadzor, a prije ulaska Ispitanika u perimetar snimanja videonadzora, postavljena je obavijest sa simbolom i tekstom o videonadzoru u skladu s propisima i najboljom praksom iz područja zaštite osobnih podataka, sve kako bi Ispitanicima omogućili relevantne informacije, a time i transparentnost o uspostavljenom videonadzoru.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP OSOBNIM PODACIMA PRIKUPLJENIH PUTEM VIDEONADZORA:

Videonadzor je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.
 
Uređaji za snimanje i pohranu snimke videonadzora te prijenosni mediji s izuzetim snimkama videonadzora smještaju se i čuvaju u prostoriji zaštićenoj od neovlaštenog ulaska, požara i dr. mogućih ugroza. Pristup tim prostorijama dopušten je samo ovlaštenoj osobi.
 
Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti i koja može obavljati obradu (pristup, arhiviranje, izuzimanje i sl.) snimki videonadzora.
 
Osobe koje imaju ovlasti pristupa osobnim podacima prikupljenima putem videonadzora, ne smiju koristiti snimke videonadzora suprotno prije navedenoj svrsi i obvezani su na povjerljivost osobnih podataka.
Osoba koja obavlja poslove privatne zaštite može imati izravan uvid na monitor i/ili u snimke videonadzora na svom radnom mjestu, u sklopu izvršavanja svojih radnih obveza. Ta osoba nema pravo kopirati, brisati, dodavati, snimati ili na bilo koji drugi način mijenjati snimke videonadzora ili ih predavati trećoj strani, te ne smije dozvoliti vizualni pregled monitora od videonadzora od strane neovlaštene osobe. Pristup videonadzoru može imati i ovlašteni serviser i održavatelj. Ukoliko osobe koje obavljaju poslove privatne zaštite i/ili servisa odnosno održavanja videonadzora nisu zaposlenici voditelja obrade, isti su kao zaposlenicu druge pravne ili fizičke osobe obvezani na povjerljivost osobnih podataka Ispitanika sukladno Uredbi.
 
Videonadzor ima uspostavljen automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji sadržava vrijeme i mjesto pristupa te oznaku osobe koje su izvršile pristup podacima prikupljenim videonadzorom.

Pristup osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora nakon upućenog zahtjeva mogu dobiti nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga. Obrada snimki videonadzora radi se samo prema potrebi, prema pisanom zahtjevu u slučajevima zbog kojih je videonadzor postavljen te ostvarivanja prava Ispitanika.

Voditelj obrade podatke prikupljene putem videonadzora obrađuje na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA:

Osobni podaci mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo u naše ime i prema našim uputama u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji poslova privatne zaštite, serviseri odnosno održavatelji videonadzora i dr.)  mogu obrađivati osobne podatke, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

RAZDOBLJE POHRANE SNIMKI VIDEONADZORA:

Snimke dobivene putem videonadzora pohranjuju se onoliko dugo koliko je to potrebno ili koliko dozvoljava kapacitet za pohranu podataka (videosnimke), a najviše 6 mjeseci od dana nastanka sukladno Zakonu. Po isteku ovog razdoblja odnosno popune kapaciteta za pohranu, snimke videonadzora se automatski brišu odnosno presnime.
 
Snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati i duže od maksimalno propisanog roka iz prethodnog stavka ovog članka ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su snimke dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovjetnom postupku sve do konačnog završetka postupka.

PRAVA ISPITANIKA I OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA: 

Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje, prigovor, osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika.
 
Ispitaniku skrećemo posebnu pozornost na pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, sve to uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr

Smatra se urednim podnošenjem zahtjeva ili prigovora kojeg Ispitanik na isti način dostavi bilo kojoj podružnici koja je dužna bez odgode obavijestiti o tom Službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci podružnica navedeni su na stranici Zagrebačkog holdinga u kategoriji Kontakti.


Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade i podružnicama. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.
 
Zahtjev odnosno prigovor treba sadržavati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika.  Voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija od Ispitanika koji podnese zahtjev ili prigovor, što može uključivati i podatke za potvrđivanje identiteta Ispitanika kao što je preslika službenog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). U slučaju kada Ispitanik dostavlja presliku službenog identifikacijskog dokumenta, preslika treba sadržavati jasno: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili za strane državljane nacionalni ID broj, prebivalište (ulica i broj te mjesto), broj dokumenta i datum važenja dokumenta. Svi drugi podaci koji se nalaze na preslici identifikacijskog dokumenta, kao što su datum rođenja, fotografija i dr. treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti). Obrada podataka s preslike službenog identifikacijskog dokumenta strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
 
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.
 
Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.
 
Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.
 
Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr
 
Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 
Više informacija o obradi osobnih podataka može se pronaći na ovoj web stranici u kategoriji Zaštita osobnih podataka.

close-icon